Tuesday, June 19, 2007

Gaelic Translations

Place Names
Aran Islands: Oileain Ariann (ILL-yawn AW-rinn)
Belfast: Beal Feirste (Bayl FER-is-chech)
Castlehacket: Cnoc Meadha in the County Galway
Connacht: Connacht (CONN-uckhut)
Cooley: Cuailgne (COOL-ing)
Cork: Corcaigh (CURK-ee)
Donegal: Dun na NGall (DOON-na-NGOLL)
Dublin: Baile Atha Cliath (BOLL-yah AW-ah CLEE-ah)
Amragh, Conor's Seat: Emain Macha (AV-in MOCK-ah or MAAX-ah)
Kerry: Ciarrai (KEER-ee)
Kilkenny: Cill Choinnigh (kill CWINN-ee)
Leinster: Leighean (lion)
Limrick: Luimneach (LIM-nuckh)
Mullach na Sidhe: A flat region of County Roscommon [means faerymount]
Munster: Mumhan (moon)
New Grange, the Boyne Valley: Burgh ne Boinne (brew na BO-in-yeh)
River Shannon: An Sionnain (un CHUH-in)
River Liffey: An Life (un LIFF-ay)
Sidhbhair or Siabhra: The town of Cloon-Sheever [means Meadow of Faeries]
Tara: Teamhair (CHOW-irr)
Ulster: Uladh (ULL-uh)
Modern Gaelic Months
Month: mi (mee)
January: Mi Eanair (mee ANN-irr)
February: Mi Feabhra (mee FYOW-rah)
March: Mi Marta (mee MAWR-tah)
April: Aibrean (AH-brawn)
May: Mi na Bealtaine (mee na BAL-tene)
June: Maitheamh (MAH-hev)
July: Mi luil (mee YOO-ill)
August: Mi Lunasa (mee LOO-nassa)
September: Mean Fomhair (MAN fore)
October: Deireadh Fomhair (JERR-ah fore)
November: Mi na Samhna (mee nah SOW-nah)
December: Mi na Nollag (mee nah NULL-ug)
Days of the Week
Monday: De Luain (tha looan)
Tuesday: De Mairt (tha mor-sht)
Wednesday: De Ceadaoin (tha CAA-deen)
Thursday: Da Deardaoin (thar THAIN)
Friday: De h'Aoine (tha h-AIN-a)
Saturday: De Sathairn (tha sa-HAR-in)
Sunday: De Domhnaigh (tha DO-na)
Seasons
Spring: earrach (ARE-uckh)
Summer: samhradh (SOUR-ah)
Autumn: fomhar (FOE-war)
Winter: geimhreadh (GEV-rah)
Colors
Black: dubh (dove)
Blue: gorm (GUR-im)
Brown: donn (done)
Green: glas (gloss)
Grey: liath (LEE-a)
Red: dearg (JAR-ug)
Yellow: bui (bwee)
Bright: geal (gyal)
Dark: dorcha (DURR-ka)
Numbers
Zero: naid (La-oad)
One: aon (and)
Two: do (dO)
Three: tri (thr-EE)
Four: ceathair (CA-head)
Five: cuig (CO-eeg)
Six: se (SHA)
Seven: seacht (SH-a-ht)
Eight: ocht (Ach-t)
Nine: naoi (lo-E)
Ten: deich (deh)
Eleven: aon deig (an dig)
Twelve: do deig (dO dig)
Thirteen: tri dheag (thr-EE dig)
Fourteen: ceathair deag (CA-head dig)
Fifteen: cuig deag (CO-eeg dig)
Sixteen: se deag (SHA dig)
Seventeen: seacht deag (SH-a-ht dig)
Eighteen: ocht deag (Ach-t dig)
Nineteen: naoi deag (loee dig)
Twenty: fiche (fee)
Twenty-One: fiche a haon (fee ha HAN-d)
Twenty-Two: fiche a do (FEE ha DO)
Thirty: triocha (TREE-a-ha)
Forty: daichead (THA-head)
Fifty: caoga (COA-ga)
Other Words of Interest
Army: arm (orm)
Battle: cath (koh)
Bay: cuan (COO-un)
Beach: tra (thraw)
Bee: beach (bach)
Blackbird: lon dubh (lun duv)
Bog: portach (PURT-uckh)
Bull: tarbh (torv)
Castle: caislean (KOSH-lawn)
Cat: cat (cot)
City: cathair (COH-urr)
County: contae (CUN-day)
Cow: bo (bo)
Dog: mada (MODD-a) or madra (MOOD-ra)
Faery Folk: na siogai (na SHEE-ogue-ee)
Faery Woman: bean si (ban shee)
Faery Shoemaker: laipreachan (LEP-ruckh-awn)
Faery Mound: lios (liss) {also called a sidhe (shee)}
Fox: mada rua (MOD-ah ROO-ah)
Hen: cearc (kyarc)
High King: ard ri (ard ree)
Hill: cnoc (cnuck)
Horse: capall (COP-ull)
Hound: cu (coo)
Ireland: Eire (AIR-uh)
Island: oilean (ILL-yawn)
King: re (ree)
Lack: loch (luck)
Magick: draiocht (DREE-uckht)
Mountain: sliabh (shleev)
Mouse: luch (luckh)
Peace: siochan (SHEE-uckh-awn)
Pig: muc (muck)
Plain: maigh (MAW-ee)
Queen: banrion (BON-reen)
Rat: francach (FRONG-cuckh)
River: abha (OWW-ah)
Road: bothar (BO-hurr)
Sea: muir (mwir) or farraige (FAHRig-uh)
Seagull: faoilean (FWEE-lawn)
Sheep: caora (QUEER-ah)
Stream: sruthan (SHRUH-awn)
Superstitions: piseoga (PISH-ogue-ah)
Swan: eala (ALL-ah)
Town: baile (BOLL-yah)
Valley: gleann (glyann)
War: cogadh (CUG-ah)
Waterfall: eas (ass)
Well: tobar (tubber)
Witch: cailleach (KALL-yuckh)
Wood: coill (qwill)
Wren: dreoilin (DROLL-een)

No comments: